Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Гаврилюк Микола Iванович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 11.05.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВТОРМЕТ"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 29025 мiсто Хмельницький вулиця Курчатова, будинок 109
4. Код за ЄДРПОУ 00193157
5. Міжміський код та телефон, факс (0382) 55-90-15 55-90-15
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 11.05.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://00193157.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет 11.05.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну типу акціонерного товариства

№ з/п Дата вчинення дії Повне найменування акціонерного товариства до зміни Повне найменування акціонерного товариства після зміни
1 2 3 4
1 11.05.2017 ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВТОРМЕТ" ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВТОРМЕТ"
Зміст інформації:
28.04.2017 року Загальними зборами Товариства прийнято рiшення про змiну типу акцiонерного товариства. 11.05.2017 року проведено державну реєстрацiю вiдповiдних змiн до вiдомостей про Товариство, що мiстяться в ЄДР. Повне найменування акцiонерного товариства до змiни: ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВТОРМЕТ". Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни: ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВТОРМЕТ".