Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Гаврилюк Микола Iванович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 03.05.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВТОРМЕТ"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 29025 мiсто Хмельницький вул. Курчатова, буд. 109
4. Код за ЄДРПОУ 00193157
5. Міжміський код та телефон, факс (0382) 55-90-15 55-90-15
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 03.05.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://00193157.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет 03.05.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
28.04.2017 припинено повноваження Член наглядової ради Дейнегiн Сергiй Миколайович
0
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення Загальних зборiв Товариства вiд 28.04.2017 р., вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента:
ПРИПИНЕНО ПОВНОВАЖЕННЯ:
Члена наглядової ради – Дейнегiна Сергiя Миколайовича. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Частка в Статутному капiталi, якою володiє особа – 0,0000 %. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
На посадi перебував 1 рiк (з 29.04.2016 р.)
28.04.2017 припинено повноваження Голова ревiзiйної комiсiї Скардова Наталiя Вiкторiвна
0
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення Загальних зборiв Товариства вiд 28.04.2017 р., вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента:
ПРИПИНЕНО ПОВНОВАЖЕННЯ:
Голови ревiзiйної комiсiї – Скардової Наталiї Вiкторiвни. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Частка в Статутному капiталi, якою володiє особа – 0,000000%. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебувала 2 роки (з 28.04.2015 р.)
Замiсть особи, повноваження якої припинено, нiкого не обрано.
28.04.2017 припинено повноваження Член ревiзiйної комiсiї Гончар Тетяна Дмитрiвна
0
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення Загальних зборiв Товариства вiд 28.04.2017 р., вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента:
ПРИПИНЕНО ПОВНОВАЖЕННЯ:
Члена ревiзiйної комiсiї – Гончар Тетяни Дмитрiвни. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Частка в Статутному капiталi, якою володiє особа – 0,000000%. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебувала 2 роки (з 28.04.2015 р.)
Замiсть особи, повноваження якої припинено, нiкого не обрано.
28.04.2017 припинено повноваження Член ревiзiйної комiсiї Захарчук Вiкторiя Олександрiвна
0
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення Загальних зборiв Товариства вiд 28.04.2017 р., вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента:
ПРИПИНЕНО ПОВНОВАЖЕННЯ:
Члена ревiзiйної комiсiї – Захарчук Вiкторiї Олександрiвни. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Частка в Статутному капiталi, якою володiє особа – 0,000000%. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебувала 2 роки (з 28.04.2015 р.)
Замiсть особи, повноваження якої припинено, нiкого не обрано.
28.04.2017 припинено повноваження Голова наглядової ради Варганов Юрiй Вiталiйович
0
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення Загальних зборiв Товариства вiд 28.04.2017 р., вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента:
ПРИПИНЕНО ПОВНОВАЖЕННЯ:
Голови наглядової ради – Варганова Юрiя Вiталiйовича. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Частка в Статутному капiталi, якою володiє особа – 0,0000 %. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
На посадi перебував 1 рiк (з 29.04.2016 р.)
28.04.2017 припинено повноваження Член наглядової ради Соколов Костянтин Юрiйович
0
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення Загальних зборiв Товариства вiд 28.04.2017 р., вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента:
ПРИПИНЕНО ПОВНОВАЖЕННЯ:
Члена наглядової ради – Соколова Костянтина Юрiйовича. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Частка в Статутному капiталi, якою володiє особа – 0,0000 %. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
На посадi перебував 1 рiк (з 29.04.2016 р.)
28.04.2017 призначено Член наглядової ради Iванов Олександр Сергiйович
0
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення Загальних зборiв Товариства вiд 28.04.2017 р., вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента:
ПРИЗНАЧЕНО:
На посаду члена наглядової ради - Iванова Олександра Сергiйовича. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Частка в Статутному капiталi, якою володiє особа - 0,000000%. Обiймав протягом останнiх п’яти рокiв своєї дiяльностi посади директора з розвитку ТОВ "ТЕХIНВЕСТ ПРОЕКТ", директора ТОВ "ВТОРМЕТ КОНСАЛТIНГ", директора з виробництва ТОВ "ТРАНС-КОМ-IНВЕСТ". Строк призначення – 3 (три) роки, згiдно статуту Товариства. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Особа є представником акцiонера - ТОВ «ВТОРСТАЛЬМЕТ» (iдент. код 37427659).
28.04.2017 призначено Член наглядової ради Буянов Олексiй Васильович
0
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення Загальних зборiв Товариства вiд 28.04.2017 р., вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента:
ПРИЗНАЧЕНО:
На посаду члена наглядової ради - Буянова Олексiя Васильовича. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Частка в Статутному капiталi, якою володiє особа - 0,000000%. Обiймав протягом останнiх п’яти рокiв своєї дiяльностi посади директора ТОВ "ПОСЕЙДОН ТРЕЙД", директора ПП "ЮК "ЛЕКС НОБIЛIС", заступника директора ТОВ "ТРАНС-КОМ-IНВЕСТ". Строк призначення – 3 (три) роки, згiдно статуту Товариства. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Особа є представником акцiонера - ТОВ «ВТОРСТАЛЬМЕТ» (iдент. код 37427659).
28.04.2017 призначено Член наглядової ради Петровська Ольга Сергiївна
0
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення Загальних зборiв Товариства вiд 28.04.2017 р., вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента:
ПРИЗНАЧЕНО:
На посаду члена наглядової ради - Петровську Ольгу Сергiївну. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Частка в Статутному капiталi, якою володiє особа - 0,000000%. Обiймала протягом останнiх п’яти рокiв своєї дiяльностi посади директора ТОВ "ВТОРСТАЛЬМЕТ", та займалась приватною пiдприємницькою дiяльнiстю (ФОП ПЕТРОВСЬКА О.С.). Строк призначення – 3 (три) роки, згiдно статуту Товариства. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Особа є представником акцiонера - ТОВ «ВТОРСТАЛЬМЕТ» (iдент. код 37427659).
28.04.2017 обрано Голова наглядової ради Iванов Олександр Сергiйович
0
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства вiд 28.04.2017 р. (протокол №1 вiд 28.04.2017 р.), вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента:
ОБРАНО:
На посаду Голови наглядової ради - Iванова Олександра Сергiйовича. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Частка в Статутному капiталi, якою володiє особа - 0,000000%. Обiймав протягом останнiх п’яти рокiв своєї дiяльностi посади директора з розвитку ТОВ "ТЕХIНВЕСТ ПРОЕКТ", директора ТОВ "ВТОРМЕТ КОНСАЛТIНГ", директора з виробництва ТОВ "ТРАНС-КОМ-IНВЕСТ". Строк призначення – 3 (три) роки, згiдно статуту Товариства. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Особа є представником акцiонера - ТОВ «ВТОРСТАЛЬМЕТ» (iдент. код 37427659).