Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Гаврилюк Микола Iванович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 09.07.2014
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Хмельницьке публiчне акцiонерне товариство «Втормет»
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 29025 м. Хмельницький вул. Курчатова, б.109
4. Код за ЄДРПОУ 00193157
5. Міжміський код та телефон, факс 0382-784362 0382-784362
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 09.07.2013
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 126 Бюлетень "Цiннi папери України"
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://00193157.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
09.07.2014 припинено повноваження Директор Гаврилюк Микола Iванович
0
Зміст інформації:
Засiданням Наглядової ради Хмельницького ПАТ «Втормет» вiд 09.07.14 р., протокол № 3, прийнято рiшення про продовження повноважень Гаврилюк Миколи Iвановича на посадi директора Хмельницького ПАТ «Втормет» термiном ще на 1 (один) рiк.
Директора Гаврилюк Миколу Iвановича було обрано на посаду 09.07.13 р. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акцiями емiтента не володiє.

Посадовi особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

09.07.2014 призначено Директор Гаврилюк Микола Iванович
0
Зміст інформації:
Засiданням Наглядової ради Хмельницького ПАТ «Втормет» вiд 09.07.14 р., протокол № 3, прийнято рiшення про продовження повноважень Гаврилюк Миколи Iвановича на посадi директора Хмельницького ПАТ «Втормет» термiном ще на 1 (один) рiк.
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Основне мiсце роботи до призначення на посаду ПП «Еко-Лайн», Директор. Акцiями емiтента не володiє. Особу обрано термiном на один рiк.

Посадовi особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.