Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 17.06.2010
Дата публікації 27.04.2010 19:01:00
Найменування емітента* Хмельницьке закрите акціонерне товариство "Втормет"
Юридична адреса* Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Димитрова,4, 29008
Керівник* Савчук Олександр Васильович - Генеральний директор. Тел: 0382784362
E-mail* vtormet@mitel-ua.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Хмельницьке ЗАТ «Втормет» повідомляє, що 17 червня 2010 року о 13:00 за адресою: м. Хмельницький, вул. Димитрова,4 відбудуться ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ акціонерів Товариства, з наступним порядком денним:
1. Звіт Дирекції товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2009 р.
2. Звіт Ревізійної комісії товариства про діяльність товариства за 2009 рік.
3. Звіт Спостережної ради товариства про діяльність товариства за 2009 рік.
4. Обрання Дирекції товариства.
5. Обрання Спостережної ради товариства.
6. Затвердження нової редакції статуту товариства.
7. Затвердження внутрішніх документів товариства.
8. Про прийняття рішення про перевід випуску акцій товариства з документарної форми у бездокументарну .
9. Про затвердження депозитарія та зберігача для обслуговування випуску акцій товариства.

Для участі у зборах акціонер повинен мати при собі документ, що посвідчує його особу, представник акціонера - належним чином посвідчену довіреність.
Реєстрація акціонерів для участі у зборах провадиться з 12:00 до 13:00 години за місцем проведення зборів.
Телефон для довідок: (0382) 55-90-15
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Савчук Олександр Васильович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 27.04.2010
(дата)