Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 27.04.2018
Дата публікації 27.03.2018 15:49:15
Найменування емітента* ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВТОРМЕТ"
Юридична адреса* 29025, Хмельницька обл., місто Хмельницький, вулиця Курчатова, будинок 109
Керівник* Гаврилюк Микола Іванович - Директор. Тел: 0673800868
E-mail* yanchyshen@kvvstroy.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВТОРМЕТ» (ідент. код 00193157)

Адреса місцезнаходження: 29025, місто Хмельницький, вулиця Курчатова, будинок 109

ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВТОРМЕТ» (далі – Товариство) повідомляє про скликання річних загальних зборів Товариства, які відбудуться 27 квітня 2018 року о 10:00 годині за адресою: місто Хмельницький, вулиця Курчатова, будинок 109 у кім. №1.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися у день проведення Загальних зборів з 09 години 00 хвилин до 09 години 30 хвилин. Акціонерам мати при собі документ, який посвідчує особу. Особам, які представляють повноваження акціонерів, мати при собі документ, який посвідчує особу, а також довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства України. Довіреність, згідно із якою представнику надано повноваження приймати участь та голосувати на загальних зборах, може містити завдання щодо голосування – як і за яке (проти якого) рішення з питання порядку денного загальних зборів потрібно голосувати. Під час голосування на загальних зборах представник має голосувати так, як передбачено у довіреності завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник голосує на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність з повноваженнями на участь та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах. Видача довіреності з повноваженнями на участь та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства – 23 квітня 2018 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ)

  1. Обрання лічильної комісії.
  2. Обрання голови та секретаря зборів.
  3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів.
  4. Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
  5. Звіт наглядової ради товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
  6. Затвердження річного фінансового звіту (балансу) Товариства за 2017 р.
  7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2017 р.
  8. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та затвердження статуту, викладеного в новій редакції.
  9. Визначення осіб, уповноважених на підписання затвердженого річними загальними зборами статуту товариства, викладеного в новій редакції.
  10. Прийняття рішення про укладення (затвердження) значних правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: http://00193157.smida.gov.ua/

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства, тис. грн.

 

Період

звітний

попередній

Усього активів

8531

8834

Основні засоби(за залишковою вартістю)

6809

7294

Запаси

179

236

Сумарна дебіторська заборгованість

944

742

Грошові кошти та їх еквіваленти

54

100

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-13974

-12521

Власний капітал

-8547

-7094

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

5233

5233

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

 

 

Поточні зобов'язання і забезпечення

17078

15928

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

-1453

-583

Середньорічна кількість акцій (шт.)

523327

523327

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

-2,77647

-1,11403

Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. З детальною інформацією, стосовно оформлення, подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів у строк до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись в ст.ст. 36, 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також звернутись до керівництва Товариства для уточнення інформації.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, що стосуються порядку денного зборів та вищезазначених показників фінансово-господарської діяльності Товариства за місцезнаходженням ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ПрАТ «ВТОРМЕТ» у робочі дні з 10:00 години до 12:00 години у кім. № 1. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами по підготовці до загальних зборів – директор Гаврилюк Микола Іванович. За детальною інформацією звертатися за тел. (0382) 55-90-15.

Повідомлення опубліковано в офіційному виданні НКЦПФР «Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 57 (2810) від 23.03.2018 р.

Згідно з переліком акціонерів, яким надсилатиметься повідомлення про проведення загальних зборів Товариства, складеним Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України», станом на «16» березня 2018 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає – 523 327 штуки; голосуючих акцій - 412 042 штуки.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Гаврилюк Микола Іванович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 27.03.2018
(дата)