Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 28.04.2017
Дата публікації 30.03.2017 12:09:11
Найменування емітента* ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВТОРМЕТ"
Юридична адреса* 29025, Хмельницька обл., місто Хмельницький, вулиця Курчатова, будинок 109
Керівник* Гаврилюк Микола Іванович - Директор. Тел: 0673800868
E-mail* yanchyshen@kvvstroy.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВТОРМЕТ»

(ідент. код 00193157)

Адреса місцезнаходження: 29025, Хмельницька обл., місто Хмельницький, вулиця Курчатова, будинок 109

ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВТОРМЕТ» (далі – Товариство) повідомляє про скликання чергових загальних зборів Товариства, які відбудуться 28 квітня 2017 року о 10:00 годині за адресою: місто Хмельницький, вулиця Курчатова, будинок 109 у кім. №1.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися у день проведення Загальних зборів з 09 години 00 хвилин до 09 години 30 хвилин. Акціонерам мати при собі документ, який посвідчує особу. Особам, які представляють повноваження акціонерів, мати при собі документ, який посвідчує особу, а також довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства – 24 квітня 2017 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Обрання голови та секретаря зборів.
 3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів.
 4. Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
 5. Звіт наглядової ради товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
 6. Звіт ревізійної комісії товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії. Затвердження висновків ревізійної комісії Товариства.
 7. Затвердження річного фінансового звіту (балансу) Товариства за 2016 р.
 8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2016 р.
 9. Припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Товариства.
 10. Припинення існування ревізійної комісії в Товаристві.
 11. Про зміну типу Товариства.
 12. Про зміну найменування Товариства.
 13. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та затвердження статуту, викладеного в новій редакції.
 14. Визначення особи, уповноваженої на підписання затвердженого черговими загальними зборами статуту товариства, викладеного в новій редакції.
 15. Внесення змін та затвердження в новій редакції принципів (кодексу) корпоративного управління, положень про загальні збори, наглядову раду та виконавчий орган (директора) Товариства.
 16. Припинення повноважень членів Наглядової ради.
 17. Обрання членів наглядової ради Товариства.
 18. Визначення особи, уповноваженої на укладання та підписання від імені Товариства контрактів (договорів) з новообраними членами наглядової ради та визначення розміру їх винагороди.
 19. Прийняття рішення про укладення (затвердження) значних правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства, тис. грн.

 

Період

звітний

попередній

Усього активів

8834

9342

Основні засоби

7294

8231

Довгострокові фінансові інвестиції

107

107

Запаси

236

274

Сумарна дебіторська заборгованість

742

281

Грошові кошти та їх еквіваленти

100

21

Нерозподілений прибуток

-12521

-11938

Власний капітал

-7094

-6511

Статутний капітал

5233

5233

Довгострокові зобов'язання

 

 

Поточні зобов'язання

15928

15853

Чистий прибуток (збиток)

-583

-1050

Середньорічна кількість акцій (шт.)

523327

523327

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

34

49

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, що стосуються порядку денного зборів та вищезазначених показників фінансово-господарської діяльності Товариства за місцезнаходженням ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ПАТ «ВТОРМЕТ» у робочі дні з 10:00 години до 12:00 години у кім. № 1. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами по підготовці до загальних зборів – директор Гаврилюк Микола Іванович. За детальною інформацією звертатися за тел. (0382) 55-90-15.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: http://00193157.smida.gov.ua/

Повідомлення опубліковано в офіційному виданні НКЦПФР «Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 61 (2566) від 30.03.2017 р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Гаврилюк Микола Іванович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 30.03.2017
(дата)