Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 29.04.2016
Дата публікації 27.04.2016 12:36:00
Найменування емітента* Хмельницьке Публічне акціонерне товариство "Втормет"
Юридична адреса* 29025, м. Хмельницький, вул. Курчатова, 109
Керівник* Гаврилюк Микола Іванович - директор. Тел: 0382-78-43-62
E-mail* beda@imholding.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерного товариства

 

Повне найменування товариства: Хмельницьке Публічне акціонерне товариство «Втормет»

Місцезнаходження товариства: 29025,  м. Хмельницький, вул. Курчатова, 109.                  

Дата, час та місце  проведення загальних зборів 29 квітня 2016 року об 11-00 годин за адресою: 29000,                          м. Хмельницький, вул. Димитрова, 4, актовий зал.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для  участі у загальних зборах: з 10-00 до 10-45 у день та за місцем проведення зборів.

Дата  складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину 22 квітня 2016 р. (за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну  систему України).

 

Порядок денний зборів:

 

1. Обрання головуючого та секретаря зборів.

2. Обрання лічильної комісії, затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Звіт Директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2015 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Звіт та висновки Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства у 2015 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2015 р.

6.  Затвердження річного звіту Товариства за 2015 р.

7. Визначення порядку покриття збитків за підсумками діяльності Товариства у 2015 р.

8.  Прийняття рішення  про відкликання Наглядової ради

9.  Обрання Наглядової ради.

10. Про попереднє схвалення значних правочинів, що можуть вчинятися Товариством;

11. Про наділення повноважень.

 

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності   (тис. грн.)

Показник

 

Період

Показник

 

Період

2015 р.

2014р.

2015 р.

2014р.

Усього активів

6188

6623

Статутний капітал

5233

5233

Основні засоби 

4767

4740

Довгострокові зобов’язання

-

-

Довгострокові фінансові інвестиції

107

107

Поточні зобов’язання

11227

10612

Запаси

233

704

Чистий прибуток (збиток)

-1050

-2446

Сумарна дебіторська заборгованість

938

819

Середньорічна кількість акцій

523327

523327

Грошові кошти та їх еквіваленти

96

5

Кількість власних акцій, викуплених  протягом періоду (шт.)

0

0

Нерозподілений прибуток

-10466

-9416

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Власний капітал

-5039

-3989

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

55

 

55

 

 

Для участі у Загальних зборах необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам акціонерів – додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Порядок ознайомлення  акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися  під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з 10-00 до 12-00 за адресою: 29025,  м. Хмельницький,вул. Курчатова, 109, бухгалтерія, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадовою особою товариства, яка відповідає за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є директор  Гаврилюк Микола Іванович.

 

Довідки за телефоном: (0382)-718510         

 

Директор Хмельницького ПАТ «Втормет»                                                                                                           

 

Повідомлення надруковано в виданні Бюлетень "Бюлетень. Цінні папери України", номер 56 від 29.03.2016 р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади директор Гаврилюк Микола Іванович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 27.04.2016
(дата)