Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 03.02.2015
Дата публікації 03.02.2015 09:38:25
Найменування емітента* Хмельницьке Публічне акціонерне товариство "Втормет"
Юридична адреса* 29025, м. Хмельницький, вул. Курчатова, 109
Керівник* Гаврилюк Микола Іванович - директор. Тел: 0382-78-43-62
E-mail* kiseleva@imholding.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства Повне найменування товариства: Хмельницьке Публічне акціонерне товариство «Втормет» Місцезнаходження товариства: 29025, м. Хмельницький, вул. Курчатова, 109. Дата, час та місце проведення загальних зборів 06 березня 2015 року об 11-00 годин за адресою: 29000, м. Хмельницький, вул. Димитрова, 4, актовий зал. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 10-00 до 10-45 у день та за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину 02 березня 2015 р. (за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку , встановленому законодавством про депозитарну систему України). Порядок денний зборів: 1. Обрання головуючого та секретаря зборів; 2. Обрання лічильної комісії, затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів Товариства; 3. Про укладання договорів поруки у забезпечення кредитних зобов’язань; 4. Про попереднє схвалення значних правочинів, що можуть вчинятися Товариством; 5. Про наділення повноважень. Для участі у Загальних зборах необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам акціонерів – додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з 10-00 до 12-00 за адресою: 29025, м. Хмельницький,вул. Курчатова, 109, бухгалтерія, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадовою особою товариства, яка відповідає за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є директор Гаврилюк Микола Іванович. Довідки за телефоном: (0382)-718510 Директор Хмельницького ПАТ «Втормет» Повідомлення надруковано в Бюлетені «Цінні папери України» від 03.02.2015 року № 18 (4062)
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади директор Гаврилюк Микола Іванович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 03.02.2015
(дата)