Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 25.03.2014
Дата публікації 25.03.2014 11:53:02
Найменування емітента* Хмельницьке Публічне акціонерне товариство "Втормет"
Юридична адреса* 29025, м. Хмельницький, вул. Курчатова, 109
Керівник* Гаврилюк Микола Іванович - директор. Тел: 0382-78-43-62
E-mail* kiseleva@imholding.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства: Хмельницьке Публічне акціонерне товариство «Втормет»
Місцезнаходження товариства: 29025, м. Хмельницький, вул. Курчатова, 109
Дата, час та місце проведення загальних зборів 29 квітня 2014 року об 11-00 годин за адресою: 29000, м. Хмельницький, вул. Димитрова, 4, актовий зал.
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 10-00 до 10-45 у день та за місцем проведення зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 23 квітня 2014 р.

Порядок денний зборів:
1. Обрання лічильної комісії, затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт Директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2013 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства у 2013 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2013 р.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 р.
6. Визначення порядку покриття збитків за підсумками діяльності Товариства у 2013 р.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)
Показник
Період Показник
Період
2013р. 2012р. 2013р. 2012р.
Усього активів 6623 6583 Статутний капітал 5233 5233
Основні засоби 4740 3979 Довгострокові зобов’язання - -
Довгострокові фінансові інвестиції 107 107 Поточні зобов’язання 10612 8116
Запаси 704 194 Чистий прибуток (збиток) -2446 -2008
Сумарна дебіторська заборгованість 819 284 Середньорічна кількість акцій 523327 523327
Грошові кошти та їх еквіваленти 5 93 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Нерозподілений прибуток -9416 -6970 Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
Власний капітал -3989 -1543 Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 55
79


Для участі у Загальних зборах необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам акціонерів – додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з 10-00 до 15-00 за адресою: 29025, м. Хмельницький,вул. Курчатова, 109, бухгалтерія, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадовою особою товариства, яка відповідає за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є директор Гаврилюк Микола Іванович.

Довідки за телефоном: (0382)-718510

Директор Хмельницького ПАТ «Втормет»
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади директор Гаврилюк Микола Іванович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 25.03.2014
(дата)