Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 29.03.2013
Дата публікації 02.04.2013 09:50:15
Найменування емітента* Хмельницьке публічне акціонерне товариство "Втормет"
Юридична адреса* Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Курчатова,109, 29025
Керівник* Крупський Сергій Володимирович - Директор. Тел: 0382784362
E-mail* kiseleva@kvvmpu.org.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерного товариства.
Хмельницьке публічне акціонерне товариство «Втормет», місцезнаходження якого: 29025, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Курчатова, буд. 109, повідомляє, що 30 квітня 2013 року об 1100 відбудуться чергові загальні збори акціонерів Хмельницького публічного акціонерного товариства «Втормет», код ЄДРПОУ 00193157 (далі – «Товариство») за адресою: м. Хмельницький, вул. Димитрова, буд. 4, актовий зал.
Порядок денний зборів:
1. Обрання лічильної комісії, затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт Директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства у 2012 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків. Затвердження висновків ревізійної комісії за 2012 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 р.
6. Визначення порядку покриття збитків за підсумками діяльності Товариства у 2012 році.
7. Прийняття рішення про відкликання Наглядової ради
8. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових документів, що укладатимуться с ними. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
9. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Обрання Ревізійної комісії Товариства.
11. Про надання попередньої згоди на укладання значних правочинів (договорів, угод) від імені Товариства.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника період
звітний
2012 попередній
2011
Усього активів 8412 8898
Основні засоби 3980 3805
Довгострокові фінансові інвестиції 107 107
Запаси 194 569
Сумарна дебіторська заборгованість 259 115
Грошові кошти та їх еквіваленти 85 20
Нерозподілений прибуток -5250 -3242
Власний капітал 286 2294
Статутний капітал 5233 5233
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 8116 6594
Чистий прибуток (збиток) -2008 -369
Середньорічна кількість акцій (шт.) 523327 523327
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 61 83

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 24 квітня 2013 року.
Реєстрація осіб, що мають право на участь в загальних зборах відбудеться 30 квітня 2013 року за місцем проведення зборів: м. Хмельницький, вул. Димитрова, 4, актовий зал, початок реєстрації - 10-00, закінчення реєстрації - 10-45.
Для участі у Загальних зборах необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам акціонерів – додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з 10-00 до 15-00 за адресою: 29025, м. Хмельницький, вул. Курчатова, 109, бухгалтерія, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадовою особою товариства, яка відповідає за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є директор Крупський Сергій Володимирович.
Довідки за телефоном: (0382) 718510
Директор Хмельницького ПАТ «Втормет»
Повідомлення надруковано в офіційному виданні НКЦПФР: Бюлетень цінні папери України від 29.03.2013 року №59
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Крупський Сергій Володимирович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 02.04.2013
(дата)