Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 26.03.2012
Дата публікації 26.03.2012 09:06:57
Найменування емітента* Хмельницьке публічне акціонерне товариство "Втормет"
Юридична адреса* Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Курчатова,109, 29025
Керівник* Болотніков Сергій Петрович - Директор. Тел: 0382784362
E-mail* kiseleva@kvvmpu.org.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Шановний акціонер Хмельницького ПАТ «Втормет»!

Хмельницьке публічне акціонерне товариство «Втормет», місцезнаходження якого: 29025, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Курчатова, буд. 109, повідомляє, що 26 квітня 2012 року о 1400 відбудуться чергові загальні збори акціонерів Хмельницького публічного акціонерного товариства «Втормет», код ЄДРПОУ 00193157 (далі – «Товариство») за адресою: м. Хмельницький, вул. Димитрова, буд. 4 (актовий зал).

Порядок денний зборів:
1. Обрання лічильної комісії, затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт Директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства у 2011 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків. Затвердження висновків ревізійної комісії за 2011 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 р.
6. Розподіл прибутку і визначення порядку покриття збитків за підсумками діяльності Товариства у 2011 році.
7. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
8. Внесення змін до внутрішніх нормативних документів Товариства та затвердження їх у новій редакції.
9. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Встановлення кількісного складу Наглядової ради, встановлення строку повноважень членів Наглядової ради, обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових документів, що укладатимуться с ними. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
11. Відкликання голови та членів ревізійної комісії Товариства. Обрання членів ревізійної комісії Товариства.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника період
звітний
2011 попередній
2010
Усього активів 9278 8440
Основні засоби 3805 3899
Довгострокові фінансові інвестиції 107 107
Запаси 569 1255
Сумарна дебіторська заборгованість 870 344
Грошові кошти та їх еквіваленти 20 5
Нерозподілений прибуток -3242 -2198
Власний капітал 2294 3338
Статутний капітал 5233 5233
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 6974 5092
Чистий прибуток (збиток) -1044 -2674
Середньорічна кількість акцій (шт.) 523327 523327
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 96 97Реєстрація осіб, що мають право на участь в загальних зборах відбудеться 26 квітня 2012 року за місцем проведення зборів: м. Хмельницький, вул. Димитрова, 4, актовий зал, початок реєстрації - 12-50, закінчення реєстрації - 13-50.
Для реєстрації акціонерам мати при собі паспорт, для представників акціонерів – довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 20 квітня 2012 року.
Для ознайомлення з інформацією до зборів та документами, пов’язаними із порядком денним, звертатися до Директора Товариства з 9-00 до 18-00 за робочими днями: з понеділка по п’ятницю до дати проведення зборів за місцезнаходженням Товариства: м. Хмельницький, вул. Курчатова, буд. 109, приймальна, та в день проведення зборів за адресою: м. Хмельницький, вул. Димитрова, 4, приймальна.
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Товариства Болотніков Сергій Петрович.Довідки за телефоном: (0382) 55-90-15
Директор Хмельницького ПАТ «Втормет»
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Болотніков Сергій Петрович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 26.03.2012
(дата)