Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 29.03.2011
Дата публікації 29.03.2011 19:01:00
Найменування емітента* Хмельницьке публічне акціонерне товариство "Втормет"
Юридична адреса* Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Курчатова,109, 29025
Керівник* Болотніков Сергій Петрович - Директор. Тел: 0382784362
E-mail* kiseleva@kvvmpu.org.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Хмельницьке публічне акціонерне товариство «Втормет», місцезнаходження якого: 29025, Хмельницька область, місто Хмельницький, вул. Курчатова, буд. 109, повідомляє, що 29 квітня 2011 року о 14-00 відбудуться чергові загальні збори акціонерів Хмельницького публічного акціонерного товариства «Втормет», код ЄДРПОУ 00193157 (далі – «Товариство») за адресою: м. Хмельницький, вул. Димитрова, буд. 4 (актовий зал).

Порядок денний зборів:
1. Обрання лічильної комісії, затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт Директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства у 2010 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків. Затвердження висновків ревізійної комісії за 2010 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2010 р.
6. Розподіл прибутку і визначення порядку покриття збитків за підсумками діяльності Товариства у 2010 році.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника період
звітний 2010 / попередній 2009
Усього активів 8440 10227
Основні засоби 3899 4098
Довгострокові фінансові інвестиції 107 118
Запаси 1255 954
Сумарна дебіторська заборгованість 344 3341
Грошові кошти та їх еквіваленти 5 624
Нерозподілений прибуток -2198 445
Власний капітал 3338 6284
Статутний капітал 5233 5233
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 5092 3933
Чистий прибуток (збиток) -2674 -3214
Середньорічна кількість акцій (шт.) 523327 523327
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 97 117

Реєстрація осіб, що мають право на участь в загальних зборах відбудеться 29 квітня 2011 року за місцем проведення зборів: м. Хмельницький, вул. Димитрова, 4, актовий зал, початок реєстрації - 12-50, закінчення реєстрації - 13-50.
Для реєстрації акціонерам мати при собі паспорт, для представників акціонерів – довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 25 квітня 2011 року.
Для ознайомлення з інформацією до зборів та документами, пов’язаними із порядком денним, звертатися до Директора Товариства з 9-00 до 18-00 за робочими днями: з понеділка по п’ятницю до дати проведення зборів за місцезнаходженням Товариства: м. Хмельницький, вул. Курчатова, буд. 109, приймальна, та в день проведення зборів за адресою: м. Хмельницький, вул. Димитрова, 4, приймальна.
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Товариства Болотніков Сергій Петрович.

Довідки за телефоном: (0382) 55-90-15
Директор Хмельницького ПАТ «Втормет»
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Болотніков Сергій Петрович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 29.03.2011
(дата)