Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  29.03.2019 16:00:02
Дата здійснення дії: 30.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВТОРМЕТ"
Код за ЄДРПОУ:  00193157
Текст повідомлення: 

ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВТОРМЕТ» (ідентифікаційний код 00193157)

Адреса місцезнаходження: 29025, місто Хмельницький, вулиця Курчатова, будинок 109

ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВТОРМЕТ» (далі – Товариство) повідомляє про скликання річних загальних зборів Товариства, які відбудуться 30 квітня 2019 року об 11:00 годині за адресою: місто Хмельницький, вулиця Курчатова, будинок 109 у кім. №1.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися у день проведення Загальних зборів з 09 години 30 хвилин до 10 години 00 хвилин. Акціонерам мати при собі документ, який посвідчує особу. Особам, які представляють повноваження акціонерів, мати при собі документ, який посвідчує особу, а також довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства України. Довіреність, згідно із якою представнику надано повноваження приймати участь та голосувати на загальних зборах, може містити завдання щодо голосування – як і за яке (проти якого) рішення з питання порядку денного загальних зборів потрібно голосувати. Під час голосування на загальних зборах представник має голосувати так, як передбачено у довіреності завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник голосує на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність з повноваженнями на участь та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах. Видача довіреності з повноваженнями на участь та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства –23 квітня 2019 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ)

 1. Обрання голови та секретаря зборів.
 2. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів.
 3. Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
 4. Звіт наглядової ради товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
 5. Затвердження річного фінансового звіту (балансу) Товариства за 2018 р.
 6. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2018 р.
 7. Прийняття рішення про укладення (затвердження) значних правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО

 1. Обрати головою зборів – Хому Миколу Миколайовича, а секретарем зборів – Гаврилюка Миколу Івановича.
 2. Затвердити порядок роботи Зборів, а саме: для доповідей – до 15 хвилин, а для запитань та відповідей – до 10 хвилин.
 3. Затвердити звіт виконавчого органу (директора) Товариства про підсумки діяльності ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ПрАТ «ВТОРМЕТ» за 2018 рік.
 4. Затвердити звіт наглядової ради ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ПрАТ «ВТОРМЕТ» за 2018 рік.
 5. Затвердити річний фінансовий звіт (баланс) ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ПрАТ «ВТОРМЕТ» за 2018 рік.
 6. Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ПрАТ «ВТОРМЕТ» за 2018 рік згідно статей «Доходів та Витрат».
 7. Попередньо погодити та схвалити укладення Товариством значних правочинів відповідно до ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме: кредитні договори, договори іпотеки, договори застави, договори поруки, договори гарантії, договори доручень, договори про надання фінансової допомоги, договори поставки (купівлі), і договори відступлення права вимоги, договори переведення боргу, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 (двадцять п’ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: http://00193157.smida.gov.ua/

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства, тис. грн.

 

Період

звітний

попередній

Усього активів

8457

8531

Основні засоби(за залишковою вартістю)

6484

6809

Запаси

144

179

Сумарна дебіторська заборгованість

1608

944

Грошові кошти та їх еквіваленти

114

54

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-13941

-13974

Власний капітал

-8514

-8547

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

5233

5233

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

 

 

Поточні зобов'язання і забезпечення

16971

17078

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

33

-1453

Середньорічна кількість акцій (шт.)

523327

523327

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0,06306

-2,77647

Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. З детальною інформацією, стосовно оформлення, подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів у строк до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись в ст.ст. 36, 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також звернутись до керівництва Товариства для уточнення інформації.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, що стосуються порядку денного зборів та вищезазначених показників фінансово-господарської діяльності Товариства за місцезнаходженням ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ПрАТ «ВТОРМЕТ» у робочі дні з 10:00 години до 12:00 години у кім. № 1. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами по підготовці до загальних зборів – директор Гаврилюк Микола Іванович. За детальною інформацією звертатися за тел. (0382) 55-90-15.

Згідно з переліком акціонерів, яким надсилатиметься повідомлення про проведення загальних зборів Товариства, складеним Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України», станом на «14» березня 2019 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає – 523 327 штуки; голосуючих акцій - 412 042 штуки.

Директор

ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ПрАТ «ВТОРМЕТ»                                                                                Гаврилюк М.І.